Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 16/12/2015 đến ngày 22/12/2015”. (bổ sung) “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 16/12/2015 đến ngày 22/12/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”. (bổ sung)
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 16/12/2015 đến ngày 22/12/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 16/12/2015 đến ngày 22/12/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 9/12/2015 đến ngày 15/12/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 9/12/2015 đến ngày 15/12/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 02/12/2015 đến ngày 8/12/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 02/12/2015 đến ngày 8/12/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 25/11/2015 đến ngày 01/12/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 25/11/2015 đến ngày 01/12/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 18/11/2015 đến ngày 24/11/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 18/11/2015 đến ngày 24/11/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 4/11/2015 đến ngày 10/11/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 4/11/2015 đến ngày 10/11/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 28/10/2015 đến ngày 03/11/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/10/2015 đến ngày 03/11/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 21/10/2015 đến ngày 27/10/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 21/10/2015 đến ngày 27/10/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 7/10/2015 đến ngày 13/10/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 7/10/2015 đến ngày 13/10/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.