Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 23/03/2016 đến ngày 29/03/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 23/03/2016 đến ngày 29/03/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 16/03/2016 đến ngày 22/03/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 16/03/2016 đến ngày 22/03/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 09/03/2016 đến ngày 15/03/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 09/03/2016 đến ngày 15/03/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 02/03/2016 đến ngày 08/03/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 02/03/2016 đến ngày 08/03/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 24/02/2016 đến ngày 01/03/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/01/2016 đến ngày 01/03/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 17/02/2016 đến ngày 23/02/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 17/02/2016 đến ngày 23/02/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 27/01/2016 đến ngày 02/02/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 27/01/2016 đến ngày 02/02/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 13/01/2016 đến ngày 19/01/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 13/01/2016 đến ngày 19/01/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 04/01/2016 đến ngày 10/01/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 04/01/2016 đến ngày 10/01/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 23/12/2015 đến ngày 29/12/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 23/12/2015 đến ngày 29/12/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.