Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 01/06/2016 đến ngày 07/06/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 01/06/2016 đến ngày 07/06/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 24/05/2016 đến ngày 31/05/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/05/2016 đến ngày 31/05/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 18/05/2016 đến ngày 24/05/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 18/05/2016 đến ngày 24/05/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 11/05/2016 đến ngày 17/05/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 11/05/2016 đến ngày 17/05/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 04/05/2016 đến ngày 10/05/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 04/05/2016 đến ngày 10/05/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 27/04/2016 đến ngày 03/05/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 27/04/2016 đến ngày 03/05/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 20/04/2016 đến ngày 26/04/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 20/04/2016 đến ngày 26/04/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 13/04/2016 đến ngày 19/04/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 13/04/2016 đến ngày 19/04/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 06/04/2016 đến ngày 12/04/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 06/04/2016 đến ngày 12/04/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 30/03/2016 đến ngày 05/04/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 30/03/2016 đến ngày 05/04/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.