Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 16/08/2016 đến ngày 24/08/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 16/08/2016 đến ngày 24/08/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 10/08/2016 đến ngày 16/08/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 10/08/2016 đến ngày 16/08/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 28/07/2016 đến ngày 02/08/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/07/2016 đến ngày 02/08/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 20/07/2016 đến ngày 26/07/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 20/07/2016 đến ngày 26/07/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 13/07/2016 đến ngày 19/07/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 13/07/2016 đến ngày 19/07/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 06/07/2016 đến ngày 12/07/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 06/07/2016 đến ngày 12/07/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 29/06/2016 đến ngày 05/07/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 29/06/2016 đến ngày 05/07/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 22/06/2016 đến ngày 28/06/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 22/06/2016 đến ngày 28/06/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 15/06/2016 đến ngày 21/06/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 15/06/2016 đến ngày 21/06/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 08/06/2016 đến ngày 14/06/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 08/06/2016 đến ngày 14/06/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.