Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 19/04/2017 đến ngày 25/04/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 19/04/2017 đến ngày 25/04/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 29/03/2017 đến ngày 04/04/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 29/03/2017 đến ngày 04/04/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 15/03/2017 đến ngày 21/03/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 15/03/2017 đến ngày 21/03/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 15/03/2017 đến ngày 21/03/2017” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 15/03/2017 đến ngày 21/03/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 05/10/2016 đến ngày 11/10/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 05/10/2016 đến ngày 11/10/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 28/09/2016 đến ngày 04/10/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/09/2016 đến ngày 04/10/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 14/09/2016 đến ngày 20/09/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 14/09/2016 đến ngày 20/09/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 07/09/2016 đến ngày 13/09/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 07/09/2016 đến ngày 13/09/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 01/09/2016 đến ngày 06/09/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 01/09/2016 đến ngày 06/09/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 24/08/2016 đến ngày 30/08/2016”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/08/2016 đến ngày 30/08/2016; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.