Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
Thông báo tính hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 06/04 đến ngày 12/04/2011 Thông báo tính hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 06/04 đến ngày 12/04/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 26.3.2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 26.3.2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 25.3.2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 25.3.2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 23.3.2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 23.3.2011
Thông báo lịch gián đoạn điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Phú trong ngày 23/3/2011 Thông báo lịch gián đoạn điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Phú trong ngày 23/3/2011
Thông báo tính hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 30/03 đến ngày 05/04/2011 Thông báo tính hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 30/03 đến ngày 05/04/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 17.3.2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 17.3.2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 15.3.2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 15.3.2011
Thông báo tính hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 23/03 đến ngày 29/03/2011 Thông báo tính hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 23/03 đến ngày 29/03/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 11.3.2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 11.3.2011