Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 05/07/2017 đến ngày 11/07/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 05/07/2017 đến ngày 11/07/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 28/6/2017 đến ngày 04/07/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/6/2017 đến ngày 04/07/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 21/6/2017 đến ngày 27/6/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 21/6/2017 đến ngày 27/6/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 14/6/2017 đến ngày 20/6/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 14/6/2017 đến ngày 20/6/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 7/6/2017 đến ngày 12/6/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 7/6/2017 đến ngày 12/6/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 24/05/2017 đến ngày 30/05/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/05/2017 đến ngày 30/05/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 17/05/2017 đến ngày 23/05/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 17/05/2017 đến ngày 23/05/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 10/05/2017 đến ngày 16/05/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 10/05/2017 đến ngày 16/05/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 03/05/2017 đến ngày 09/05/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 03/05/2017 đến ngày 09/05/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 26/04/2017 đến ngày 02/05/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 26/04/2017 đến ngày 02/05/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.