Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 20/4/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 20/4/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 19/4/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 19/4/2011
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 27/04 đến ngày 03/05/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 27/04 đến ngày 03/05/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 18/4/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 18/4/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 18/4/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 18/4/2011
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 20/04 đến ngày 26/04/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 20/04 đến ngày 26/04/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 10/4/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 10/4/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 10/4/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 10/4/2011
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 13/04 đến ngày 19/04/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 13/04 đến ngày 19/04/2011