Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
Thông báo mất điện đột xuất trong ngày 30/7/2011. Thông báo mất điện đột xuất trong ngày 30/7/2011.
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 03/8 đến ngày 09/8/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 03/8 đến ngày 09/8/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 25/7/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 25/7/2011.
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 22/7/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 22/7/2011.
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 18/7/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 18/7/2011.
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 13/7 đến ngày 20/7/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 13/7 đến ngày 20/7/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 13/7/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 13/7/2011.
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 7/7/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 7/7/2011.
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 6/7/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 6/7/2011.
thông báo mất điện đột xuất dây Độc Lập trong ngày 5/7/2011 thông báo mất điện đột xuất dây Độc Lập trong ngày 5/7/2011.