Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2011
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 3/9/2011. thông báo mất điện đột xuất trong ngày 3/9/2011.
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 2/9/2011. thông báo mất điện đột xuất trong ngày 2/9/2011.
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2011
Thông báo mất điện đột xuất trong ngày 16/8/2011. Thông báo mất điện đột xuất trong ngày 16/8/2011.
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 17/6 đến ngày 23/8/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 17/6 đến ngày 23/8/2011
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2011
Thông báo mất điện đột xuất trong ngày 1/8/2011. Thông báo mất điện đột xuất trong ngày 1/8/2011.
Thông báo mất điện đột xuất trong ngày 1/8/2011. Thông báo mất điện đột xuất trong ngày 1/8/2011..