Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 27/9/2017 đến ngày 03/10/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 27/9/2017 đến ngày 03/10/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 20/9/2017 đến ngày 26/09/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 20/9/2017 đến ngày 26/09/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 13/9/2017 đến ngày 19/09/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 13/9/2017 đến ngày 19/09/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 6/9/2017 đến ngày 12/09/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 6/9/2017 đến ngày 12/09/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 30/08/2017 đến ngày 05/09/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 30/08/2017 đến ngày 05/09/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 09/08/2017 đến ngày 13/08/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 09/08/2017 đến ngày 13/08/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 02/08/2017 đến ngày 08/08/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 02/08/2017 đến ngày 08/08/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 26/07/2017 đến ngày 01/08/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 26/07/2017 đến ngày 01/08/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 19/07/2017 đến ngày 25/07/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 19/07/2017 đến ngày 25/07/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 12/07/2017 đến ngày 18/07/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 12/07/2017 đến ngày 18/07/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.