Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 17/01/2018 đến ngày 23/01/2018”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày ngày 17/01/2018 đến ngày 23/01/2018; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 10/01/2018 đến ngày 16/01/2018”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày ngày 10/01/2018 đến ngày 16/01/2018; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 06/12/2017 đến ngày 12/12/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 06/12/2017 đến ngày 22/12/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 22/11/2017 đến ngày 28/11/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 22/11/2017 đến ngày 28/11/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 08/11/2017 đến ngày 13/11/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 08/11/2017 đến ngày 13/11/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 01/11/2017 đến ngày 07/11/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 01/11/2017 đến ngày 07/11/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 25/10/2017 đến ngày 31/10/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 25/10/2017 đến ngày 31/10/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 18/10/2017 đến ngày 24/10/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 18/10/2017 đến ngày 24/10/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 11/10/2017 đến ngày 17/10/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 11/10/2017 đến ngày 17/10/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 04/10/2017 đến ngày 10/10/2017”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 04/10/2017 đến ngày 10/10/2017; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.