Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 01/10/2014 đến ngày 07/10/2014.” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 01/10/2014 đến ngày 07/10/2014; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 01/10/2014 đến ngày 07/10/2014.” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 01/10/2014 đến ngày 07/10/2014; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 27/8/2014 đến ngày 2/9/2014. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 27/8/2014 đến ngày 2/9/2014; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 20/8/2014 đến ngày 26/8/2014. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 20/8/2014 đến ngày 26/8/2014; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 6/8/2014 đến ngày 12/8/2014. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 6/8/2014 đến ngày 12/8/2014; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 23/7/2014 đến ngày 29/7/2014. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 23/7/2014 đến ngày 29/7/2014; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 16/7/2014 đến ngày 22/7/2014. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 16/7/2014 đến ngày 22/7/2014; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 02/7/2014 đến ngày 8/7/2014. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 02/7/2014 đến ngày 8/7/2014; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 25/6/2014 đến ngày 01/7/2014. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 25/6/2014 đến ngày 01/7/2014; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 16/6/2014 đến ngày 24/6/2014. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 16/6/2014 đến ngày 24/6/2014; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.