Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 04/02/2015 đến ngày 10/02/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 04/02/2015 đến ngày 10/02/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 28/01/2015 đến ngày 03/02/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/01/2015 đến ngày 03/02/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 21/1/2015 đến ngày 27/1/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 21/1/2015 đến ngày 27/1/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày13/1/2015 đến ngày 20/1/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 13/1/2015 đến ngày 20/1/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 10/12/2014 đến ngày 16/12/2014.” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 10/12/2014 đến ngày 16/12/2014; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 19/11/2014 đến ngày 25/11/2014.” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 19/11/2014 đến ngày 25/11/2014; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 12/11/2014 đến ngày 18/11/2014.” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 12/11/2014 đến ngày 18/11/2014; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 5/11/2014 đến ngày 11/11/2014.” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 5/11/2014 đến ngày 11/11/2014; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 29/10/2014 đến ngày 4/11/2014.” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 29/10/2014 đến ngày 4/11/2014; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 15/10/2014 đến ngày 21/10/2014.” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 15/10/2014 đến ngày 21/10/2014; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.