Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 24/6/2015 đến ngày 30/6/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/6/2015 đến ngày 30/6/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 3/6/2015 đến ngày 9/6/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 3/6/2015 đến ngày 9/6/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 27/5/2015 đến ngày 02/6/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 27/5/2015 đến ngày 02/6/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 13/5/2015 đến ngày 19/5/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 13/5/2015 đến ngày 19/5/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 8/4/2015 đến ngày 14/4/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 8/4/2015 đến ngày 14/4/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 1/4/2015 đến ngày 7/4/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 1/4/2015 đến ngày 7/4/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 25/3/2015 đến ngày 31/3/2015”.“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 25/3/2015 đến ngày 31/3/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 25/3/2015 đến ngày 31/3/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 18/3/2015 đến ngày 24/3/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 18/3/2015 đến ngày 24/3/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 11/03/2015 đến ngày 17/03/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 11/03/2015 đến ngày 17/03/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 11/02/2015 đến ngày 17/02/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 11/02/2015 đến ngày 17/02/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.