Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 30/9/2015 đến ngày 06/10/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 30/9/2015 đến ngày 06/10/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 23/9/2015 đến ngày 29/9/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 23/9/2015 đến ngày 29/9/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 16/9/2015 đến ngày 22/9/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 16/9/2015 đến ngày 22/9/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 26/8/2015 đến ngày 01/9/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 26/8/2015 đến ngày 01/9/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 19/8/2015 đến ngày 25/8/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 19/8/2015 đến ngày 25/8/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 12/8/2015 đến ngày 18/8/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 12/8/2015 đến ngày 18/8/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 5/8/2015 đến ngày 11/8/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 5/8/2015 đến ngày 11/8/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 15/7/2015 đến ngày 21/7/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 15/7/2015 đến ngày 21/7/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 8/7/2015 đến ngày 14/7/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 8/7/2015 đến ngày 14/7/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 1/7/2015 đến ngày 7/7/2015”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 1/7/2015 đến ngày 7/7/2015; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.