Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 28/03/2018 đến ngày 03/04/2018”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày ngày 28/03/2018 đến ngày 03/04/2018; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 21/03/2018 đến ngày 27/03/2018”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày ngày 21/03/2018 đến ngày 27/03/2018; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 14/03/2018 đến ngày 20/03/2018”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày ngày 14/03/2018 đến ngày 20/03/2018; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 07/02/2018 đến ngày 13/02/2018”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày ngày 07/02/2018 đến ngày 13/02/2018; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 31/01/2018 đến ngày 06/02/2018”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày ngày 31/01/2018 đến ngày 06/02/2018; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 24/01/2018 đến ngày 30/01/2018”. “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày ngày 24/01/2018 đến ngày 30/01/2018; Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Tân Phú để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.