Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Bình - Công ty Điện lực Tân Bình
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 25/11/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 25/11/2018
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 26 &27/11/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 26 &27/11/2018
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 19/11/2018 & 20/11/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 19/11/2018 & 20/11/2018
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 16/11/2018 & 22/11/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 16/11/2018 & 22/11/2018
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 13/11/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 13/11/2018
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 01/11/2018 & 02/11/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 01/11/2018 & 02/11/2018
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 29/10/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 29/10/2018
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 25/10/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 25/10/2018
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 22/10/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 22/10/2018
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 21/10/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 21/10/2018