Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Bình - Công ty Điện lực Tân Bình
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 15/07 đến 21/07/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 15/07 đến 21/07/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 08/07 đến 14/07/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 08/07 đến 14/07/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 01/07 đến 07/07/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 01/07 đến 07/07/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 17/06 đến 23/06/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 17/06 đến 23/06/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 10/06 đến 16/06/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 10/06 đến 16/06/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 20/05 đến 26/05/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 20/05 đến 26/05/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 13/05 đến 19/05/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 13/05 đến 19/05/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 06/05 đến 12/05/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 06/05 đến 12/05/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 29/04 đến 05/05/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 29/04 đến 05/05/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 25/03 đến 31/03/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 25/03 đến 31/03/2020