Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Bình - Công ty Điện lực Tân Bình
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 03/10/2018 đến ngày 09/10/2018 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 03/10/2018 đến ngày 09/10/2018
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 26/09/2018 đến ngày 02/10/2018 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 26/09/2018 đến ngày 02/10/2018
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 12/9/2018 đến ngày 18/9/2018 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 12/9/2018 đến ngày 18/9/2018
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Bình từ ngày 05/09/2018 đến ngày 11/09/2018 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Bình từ ngày 05/09/2018 đến ngày 11/09/2018
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình trong ngày 28/8/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình trong ngày 28/8/2018
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình trong ngày 24/8/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình trong ngày 24/8/2018
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình trong ngày 21/8/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình trong ngày 21/8/2018
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình trong ngày 18/8/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình trong ngày 18/8/2018
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình trong ngày 15/8/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình trong ngày 15/8/2018
Thông báo tạm ngưng cấp điện do sự cố ngày 12-8-2018 Thông báo tạm ngưng cấp điện do sự cố ngày 12-8-2018