Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Bình - Công ty Điện lực Tân Bình
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 20/05 đến 26/05/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 20/05 đến 26/05/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 13/05 đến 19/05/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 13/05 đến 19/05/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 06/05 đến 12/05/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 06/05 đến 12/05/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 29/04 đến 05/05/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 29/04 đến 05/05/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 25/03 đến 31/03/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 25/03 đến 31/03/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 18/03 đến 24/03/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 18/03 đến 24/03/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 27/11 đến 03/12/2019 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 27/11 đến 03/12/2019
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 20/11 đến 26/11/2019 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 20/11 đến 26/11/2019
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 13/11 đến 19/11/2019 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 13/11 đến 19/11/2019
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 06/11 đến 12/11/2019 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 06/11 đến 12/11/2019