Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Bình - Công ty Điện lực Tân Bình
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 24/04 đến 30/04/2019 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 24/04 đến 30/04/2019
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 04/04 đến 09/04/2019 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 04/04 đến 09/04/
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 27/03 đến 02/04/2019 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 27/03 đến 02/04/
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 28/01/2019 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 28/01/2019
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 28/12/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 28/12/2018
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 04/12/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 04/12/2018
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 28,29,30/11/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 28,29,30/11/2018
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 25/11/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 25/11/2018
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 26 &27/11/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 26 &27/11/2018
Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 19/11/2018 & 20/11/2018 Thông báo mất điện đột xuất trên địa bàn Quận Tân Bình ngày 19/11/2018 & 20/11/2018