Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận 10, quận 11 - Công ty Điện lực Phú Thọ
Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 5-01-22 đến 11-01-22 Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 5-01-22 đến 11-01-22
Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 5-01-22 đến 11-01-22 Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 5-01-22 đến 11-01-22
Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 22-12-21 đến 28-12-21 Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 22-12-21 đến 28-12-21
Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 8-12-21 đến 14-12-21 Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 8-12-21 đến 14-12-21
Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 01-12-21 đến 7-12-21 Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 1-12-21 đến 7-12-21
Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 24-11-21 đến 30-11-21 Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 24-11-21 đến 30-11-21
Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 17-11-21 đến 23-11-21 Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 17-11-21 đến 23-11-21
Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 13-11-21 đến 16-11-21 Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 13-11-21 đến 16-11-21
Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 3-11-21 đến 9-11-21 Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 3-11-21 đến 9-11-21
Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 20-10-21 đến 26-10-21 Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 20-10-21 đến 26-10-21