Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận 10, quận 11 - Công ty Điện lực Phú Thọ
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 31/05/2011 Công Ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất trên địa bàn Quận 10,11 ngày 31/05/2011
Thông báo mất điện sự cố ngày 28/05/2011 Công Ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo mất điện sự cố trên địa bàn Quận 10, 11 ngày 28/05/2011
Thông báo mất điện sự cố ngày 27/05/2011 Công Ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo mất điện sự cố trên địa bàn Quận 10, 11 ngày 27/05/2011
Thông báo mất điện sự cố ngày 26/05/2011 Công Ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo mất điện sự cố trên địa bàn Quận 11 ngày 26/05/2011
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 29/05/2011 Công Ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất trên địa bàn Quận 11 ngày 29/05/2011
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 26/05/2011 Công Ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất trên địa bàn Quận 11 ngày 26/05/2011
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện - Công ty Điện lực Phú Thọ Thông báo tạm ngưng cung cấp điện tuần lễ từ ngày 01-06-2011 đến 07-06-2011
Thông báo mất điện khẩn cấp ngày 24/05/2011 Công Ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo mất điện khẩn cấp trên địa bàn Quận 11 ngày 24/05/2011
Thông báo lịch tạm hoãn cắt điện ngày 30/05/2011 Công Ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo tạm hoãn cắt điện trên địa bàn phường 6 Quận 10 ngày 30/05/2011
Thông báo mất điện sự cố ngày 23/05/2011 Công Ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo mất điện sự cố trên địa bàn Quận 10 ngày 23/05/2011