Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận 10, quận 11 - Công ty Điện lực Phú Thọ
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 08/03/2023 đến ngày 14/03/2023.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 08/03/2023 đến 14/03/2023, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 22/02/2023 đến ngày 28/02/2023.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 22/02/2023 đến 28/02/2023, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 28/12/2022 đến ngày 03/01/2023.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/12/2022 đến 03/01/2023, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 7/12/2022 đến ngày 13/12/2022.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 7/12/2022 đến 13/12/2022, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 16/11/2022 đến ngày 22/11/2022.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 16/11/2022 đến 22/11/2022, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 14/9/2022 đến ngày 20/9/2022.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 14/9/2022 đến 20/9/2022, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 31/8/2022 đến ngày 6/9/2022.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 31/8/2022 đến 6/9/2022, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 4/5/2022 đến ngày 10/5/2022.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 4/5/2022 đến 10/5/2022, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 6/4/2022 đến ngày 12/4/2022.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 6/4/2022 đến 12/4/2022, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 19-01-22 đến 25-01-22 Công ty Điện Lực Phú Thọ Thông Báo Lịch Cắt Điện từ 19-01-22 đến 25-01-22