Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận 10, quận 11 - Công ty Điện lực Phú Thọ
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 03/06/2020 đến ngày 09/06/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 03/06/2020 đến 09/06/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 27/05/2020 đến ngày 02/06/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 27/05/2020 đến 02/06/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 20/05/2020 đến ngày 26/05/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 20/05/2020 đến 26/05/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 13/05/2020 đến ngày 19/05/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 13/05/2020 đến 19/05/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 06/05/2020 đến ngày 12/05/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 06/05/2020 đến 12/05/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 08/04/2020 đến ngày 14/04/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 08/04/2020 đến 14/04/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 01/04/2020 đến ngày 07/04/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 01/04/2020 đến 07/04/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 25/03/2020 đến ngày 31/03/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 25/03/2020 đến 31/03/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 18/03/2020 đến ngày 24/03/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 18/03/2020 đến 24/03/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 11/03/2020 đến ngày 17/03/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 11/03/2020 đến 17/03/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.