Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Gò Vấp - Công ty Điện lực Gò Vấp
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 03/01/2021 đến 09/01/2021 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 03/01/2021 đến 09/01/2021, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 18/11/2020 đến 24/11/2020 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 18/11/2020 đến 24/11/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 28/10/2020 đến 03/11/2020 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 28/10/2020 đến 03/11/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điệ
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 07/10/2020 đến 13/10/2020 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 07/10/2020 đến 13/10/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 16/09/2020 đến 22/09/2020 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 16/09/2020 đến 22/09/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 09/09/2020 đến 15/09/2020 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 09/09/2020 đến 15/09/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 19/08/2020 đến 25/08/2020 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 19/08/2020 đến 25/08/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 22/07/2020 đến 28/07/2020 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 22/07/2020 đến 28/07/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 08/07/2020 đến 14/07/2020 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 08/07/2020 đến 14/07/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 01/07/2020 đến 07/07/2020 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 01/07/2020 đến 07/07/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện