Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Gò Vấp - Công ty Điện lực Gò Vấp
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 27/05/2020 đến 02/06/2020 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 27/05/2020 đến 02/06/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 20/05/2020 đến 26/05/2020 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 20/05/2020 đến 26/05/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 13/05/2020 đến 19/05/2020 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 13/05/2020 đến 19/05/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 06/05/2020 đến 12/05/2020 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 06/05/2020 đến 12/05/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 29/04/2020 đến 05/05/2020 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 29/04/2020 đến 05/05/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 01/04/2020 đến 07/04/2020 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 01/04/2020 đến 07/04/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 25/03/2020 đến 31/03/2020 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 25/03/2020 đến 31/03/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 18/03/2020 đến 24/03/2020 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 18/03/2020 đến 24/03/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 11/03/2020 đến 17/03/2020 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 11/03/2020 đến 17/03/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 04/03/2020 đến 10/03/2020 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 04/03/2020 đến 10/03/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện