Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn Quận 1, Quận 3 - Công ty Điện lực Sài Gòn
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện do sự cố ngày 07/6/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện do sự cố ngày 07/6/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện kế hoạch từ 21/3/2018 đến 27/3/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện kế hoạch từ 21/3/2018 đến 27/3/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3
+ NGÀY 22/3/2018: - S29J, S29L một phần phường Tân Định – Quận 1, một phần phường 12, 13, 14 – Quận 3 dự kiến từ 09g00 đến 13g00 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện kế hoạch từ 21/3/2018 đến 27/3/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện kế hoạch từ 28/3/2018 đến 03/4/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện kế hoạch từ 28/3/2018 đến 03/4/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện kế hoạch từ 21/3/2018 đến 27/3/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện kế hoạch từ 21/3/2018 đến 27/3/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện kế hoạch từ 14/3/2018 đến 20/3/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện kế hoạch từ 14/3/2018 đến 20/3/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ ngày 05/3/2018 đến 13/3/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ ngày 05/3/2018 đến 13/3/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện do sự cố ngày 05/2/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện do sự cố ngày 05/2/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện do sự cố ngày 04/2/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện do sự cố ngày 04/2/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện do sự cố ngày 26/12/2017 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện do sự cố ngày 26/12/2017 trên địa bàn Quận 1, Quận 3