Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn Quận 1, Quận 3 - Công ty Điện lực Sài Gòn
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 02/2/2016 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 02/2/2016 trên địa bàn Quận 1, Quận 3
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 10/5/2015 trên địa bàn Q1, Q3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 10/5/2015 trên địa bàn Q1, Q3
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ 06/5/2015 đến 12/5/2015 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ 06/5/2015 đến 12/5/2015 trên địa bàn Quận 1, Quận 3
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 22/4/2015 đến 28/4/2015 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 22/4/2015 đến 28/4/2015 trên địa bàn Quận 1, Quận 3
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 13/4/2015 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 13/4/2015 trên địa bàn Quận 1, Quận 3
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ 11/4/2015 đến 21/4/2015 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ 11/4/2015 đến 21/4/2015 trên địa bàn Quận 1, Quận 3
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 02/4/2015 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 02/4/2015 trên địa bàn Quận 1, Quận 3
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 08/4/2015 đến 14/4/2015 trên địa bàn Quận 1, QUận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 08/4/2015 đến 14/4/2015 trên địa bàn Quận 1, QUận 3
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 31/3/2015 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 31/3/2015 trên địa bàn Quận 1, Quận 3
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 01/4/2015 đến 07/4/2015 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 01/4/2015 đến 07/4/2015 trên địa bàn Quận 1, Quận 3