Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn Quận 12 - Công ty Điện lực An Phú Đông
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 26-2015 từ ngày 24/06/15 đến ngày 30/06/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/06/15 đến ngày 30/06/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 25-2015 từ ngày 17/06/15 đến ngày 23/06/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 17/06/15 đến ngày 23/06/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 24-2015 từ ngày 10/06/15 đến ngày 16/06/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 10/06/15 đến ngày 16/06/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 23-2015 từ ngày 03/06/15 đến ngày 09/06/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 03/06/15 đến ngày 09/06/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 22-2015 từ ngày 27/05/15 đến ngày 02/06/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 27/05/15 đến ngày 02/06/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 21-2015 từ ngày 20/05/15 đến ngày 26/05/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 20/05/15 đến ngày 26/05/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 20-2015 từ ngày 13/05/15 đến ngày 19/05/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 13/05/15 đến ngày 19/05/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 19-2015 từ ngày 06/05/15 đến ngày 12/05/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 06/05/15 đến ngày 12/05/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 17-2015 từ ngày 22/04/15 đến ngày 28/04/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 22/04/15 đến ngày 28/04/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 16-2015 từ ngày 15/04/15 đến ngày 21/04/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 15/04/15 đến ngày 21/04/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.