Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn Quận 12 - Công ty Điện lực An Phú Đông
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 47-2015 từ ngày 18/11/15 đến ngày 24/11/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 18/11/2015 đến ngày 24/11/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 46-2015 từ ngày 11/11/15 đến ngày 17/11/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 11/11/2015 đến ngày 17/11/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 45-2015 từ ngày 04/11/15 đến ngày 10/11/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 04/11/2015 đến ngày 10/11/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 44-2015 từ ngày 28/10/15 đến ngày 03/11/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/10/2015 đến ngày 03/11/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 43-2015 từ ngày 21/10/15 đến ngày 27/10/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 21/10/2015 đến ngày 27/10/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 41-2015 từ ngày 07/10/15 đến ngày 13/10/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 07/10/2015 đến ngày 13/10/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 40-2015 từ ngày 30/09/15 đến ngày 06/10/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 30/09/2015 đến ngày 06/10/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 39-2015 từ ngày 23/09/15 đến ngày 29/09/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 23/09/2015 đến ngày 29/09/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 38-2015 từ ngày 16/09/15 đến ngày 22/09/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 16/09/2015 đến ngày 22/09/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 37-2015 từ ngày 09/09/15 đến ngày 15/09/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 09/09/2015 đến ngày 15/09/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.