Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn Quận 12 - Công ty Điện lực An Phú Đông
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 09-2016 từ ngày 24/02/16 đến ngày 01/03/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/02/2016 đến ngày 01/03/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 08-2016 từ ngày 17/02/16 đến ngày 23/02/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 17/02/2016 đến ngày 23/02/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 06-2015 từ ngày 03/02/16 đến ngày 09/02/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 03/02/2016 đến ngày 09/02/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 05-2015 từ ngày 27/01/16 đến ngày 02/02/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 27/01/2016 đến ngày 02/02/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 03-2015 từ ngày 13/01/16 đến ngày 19/01/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 13/01/2016 đến ngày 19/01/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 52-2015 từ ngày 23/12/15 đến ngày 29/12/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 23/12/2015 đến ngày 29/12/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 51-2015 từ ngày 16/12/15 đến ngày 22/12/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 16/12/2015 đến ngày 22/12/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 50-2015 từ ngày 09/12/15 đến ngày 15/12/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 09/12/2015 đến ngày 15/12/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 49-2015 từ ngày 02/12/15 đến ngày 08/12/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 02/12/2015 đến ngày 08/12/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 48-2015 từ ngày 25/11/15 đến ngày 01/12/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 25/11/2015 đến ngày 01/12/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.