Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn Quận 12 - Công ty Điện lực An Phú Đông
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 19-2016 từ ngày 04/05/16 đến ngày 10/05/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 04/05/2016 đến ngày 10/05/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 18-2016 từ ngày 27/04/16 đến ngày 03/05/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 27/04/2016 đến ngày 03/05/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 17-2016 từ ngày 20/04/16 đến ngày 26/04/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 20/04/2016 đến ngày 26/04/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 16-2016 từ ngày 13/04/16 đến ngày 19/04/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 13/04/2016 đến ngày 19/04/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 15-2016 từ ngày 06/04/16 đến ngày 12/04/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 06/04/2016 đến ngày 12/04/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 14-2016 từ ngày 30/03/16 đến ngày 05/04/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 30/03/2016 đến ngày 05/04/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 13-2016 từ ngày 23/03/16 đến ngày 29/03/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 23/03/2016 đến ngày 29/03/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 12-2016 từ ngày 16/03/16 đến ngày 22/03/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 16/03/2016 đến ngày 22/03/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 11-2016 từ ngày 09/03/16 đến ngày 15/03/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 09/03/2016 đến ngày 15/03/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 10-2016 từ ngày 02/03/16 đến ngày 08/03/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 02/03/2016 đến ngày 08/03/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.