Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn Quận 12 - Công ty Điện lực An Phú Đông
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 29-2016 từ ngày 13/07/2016 đến ngày 19/07/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 13/07/2016 đến ngày 19/07/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 28-2016 từ ngày 06/07/2016 đến ngày 12/07/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 06/07/2016 đến ngày 12/07/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 27-2016 từ ngày 29/06/2016 đến ngày 05/07/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 29/06/2016 đến ngày 05/07/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 26-2016 từ ngày 22/06/16 đến ngày 28/06/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 22/06/2016 đến ngày 28/06/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 25-2016 từ ngày 15/06/16 đến ngày 21/06/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 15/06/2016 đến ngày 21/06/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 24-2016 từ ngày 08/06/16 đến ngày 14/06/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 08/06/2016 đến ngày 14/06/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 23-2016 từ ngày 01/06/16 đến ngày 07/06/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 01/06/2016 đến ngày 07/06/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 22-2016 từ ngày 25/05/16 đến ngày 31/05/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 25/05/2016 đến ngày 31/05/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 21-2016 từ ngày 18/05/16 đến ngày 24/05/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 18/05/2016 đến ngày 24/05/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 20-2016 từ ngày 11/05/16 đến ngày 17/05/16. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 11/05/2016 đến ngày 17/05/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.