Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn Quận 12 - Công ty Điện lực An Phú Đông
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 39-2016 từ ngày 21/09/2016 đến ngày 27/09/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 21/09/2016 đến ngày 27/09/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 38-2016 từ ngày 14/09/2016 đến ngày 20/09/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 14/09/2016 đến ngày 20/09/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 37-2016 từ ngày 07/09/2016 đến ngày 13/09/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 07/09/2016 đến ngày 13/09/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 36-2016 từ ngày 31/08/2016 đến ngày 06/09/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 31/08/2016 đến ngày 06/09/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 35-2016 từ ngày 24/08/2016 đến ngày 30/08/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/08/2016 đến ngày 30/08/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 34-2016 từ ngày 17/08/2016 đến ngày 23/08/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 17/08/2016 đến ngày 23/08/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 33-2016 từ ngày 10/08/2016 đến ngày 16/08/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 10/08/2016 đến ngày 16/08/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 32-2016 từ ngày 03/08/2016 đến ngày 09/08/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 03/08/2016 đến ngày 09/08/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 31-2016 từ ngày 27/07/2016 đến ngày 02/08/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 27/07/2016 đến ngày 02/08/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 30-2016 từ ngày 20/07/2016 đến ngày 26/07/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 20/07/2016 đến ngày 26/07/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.