Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn Quận 12 - Công ty Điện lực An Phú Đông
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 50-2016 từ ngày 07/12/2016 đến ngày 13/12/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 07/12/2016 đến ngày 13/12/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 49-2016 từ ngày 30/11/2016 đến ngày 06/12/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 30/11/2016 đến ngày 06/12/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 47-2016 từ ngày 16/11/2016 đến ngày 22/11/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 16/11/2016 đến ngày 22/11/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 46-2016 từ ngày 09/11/2016 đến ngày 15/11/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 09/11/2016 đến ngày 15/11/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 45-2016 từ ngày 02/11/2016 đến ngày 08/11/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 02/11/2016 đến ngày 09/11/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 44-2016 từ ngày 26/10/2016 đến ngày 01/11/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 26/10/2016 đến ngày 01/11/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 43-2016 từ ngày 19/10/2016 đến ngày 25/10/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 19/10/2016 đến ngày 25/10/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 42-2016 từ ngày 12/10/2016 đến ngày 18/10/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 12/10/2016 đến ngày 18/10/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 41-2016 từ ngày 05/10/2016 đến ngày 11/10/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 05/10/2016 đến ngày 11/10/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 40-2016 từ ngày 28/09/2016 đến ngày 04/10/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/09/2016 đến ngày 04/10/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.