Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn Quận 12 - Công ty Điện lực An Phú Đông
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần 46-2014. Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ ngày 12/11/2014 đến 18/11/2014.
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần 45-2014. Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ ngày 05/11/2014 đến 11/11/2014.
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất. Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 23/10/2014.
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần 44-2014. Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ ngày 29/10/2014 đến 04/11/2014.
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần 43-2014. Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ ngày 22/10/2014 đến 28/10/2014.
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất. Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 15/10/2014.
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần 41-2014. Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ ngày 08/10/2014 đến 14/10/2014.
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần 42-2014. Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ ngày 15/10/2014 đến 21/10/2014.
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần 40-2014. Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ ngày 01/10/2014 đến 07/10/2014.