Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn Quận 12 - Công ty Điện lực An Phú Đông
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 15-2015 từ ngày 08/04/15 đến ngày 14/04/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 08/04/15 đến ngày 14/04/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 14-2015 từ ngày 01/04/15 đến ngày 07/04/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 01/04/15 đến ngày 07/04/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 13/2015 từ ngày 25/03/15 đến ngày 31/03/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 25/03/15 đến ngày 31/03/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 12/2015 từ ngày 18/03/15 đến ngày 24/03/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 18/03/15 đến ngày 24/03/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 11/2015 từ ngày 11/03/15 đến ngày 17/03/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 11/03/15 đến ngày 17/03/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 10/2015 từ ngày 04/03/15 đến ngày 10/03/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 04/03/15 đến ngày 10/03/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 09/2015 từ ngày 25/02/15 đến ngày 03/03/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 25/02/15 đến ngày 03/03/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 07/2015 từ ngày 11/02/15 đến ngày 17/02/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 11/02/15 đến ngày 17/02/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 06/2015 từ ngày 04/02/15 đến ngày 10/02/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 04/02/15 đến ngày 10/02/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 05/2015 từ ngày 28/01/15 đến ngày 03/02/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/01/15 đến ngày 03/02/15, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.