Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn Quận 12 - Công ty Điện lực An Phú Đông
Thông báo: Từ ngày 03/4/2018 đến ngày 30/4/2018 Công ty Điện lực An Phú Đông không thực hiện lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa Quận 12. Thông báo: Từ ngày 03/4/2018 đến ngày 30/4/2018 Công ty Điện lực An Phú Đông không thực hiện lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa Quận 12.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 04-2017 từ ngày 18/01/2017 đến ngày 24/01/2017. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 18/01/2017 đến ngày 24/01/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 03-2017 từ ngày 11/01/2017 đến ngày 17/01/2017. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 11/01/2017 đến ngày 17/01/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 02-2017 từ ngày 04/01/2017 đến ngày 10/01/2017. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 04/01/2017 đến ngày 10/01/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 01-2017 từ ngày 28/12/2016 đến ngày 03/01/2017. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/12/2016 đến ngày 03/01/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 52-2016 từ ngày 21/12/2016 đến ngày 27/12/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 21/12/2016 đến ngày 27/12/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 51-2016 từ ngày 14/12/2016 đến ngày 20/12/2016. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 14/12/2016 đến ngày 20/12/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.