Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Cần Giờ, Nhà Bè - Công ty Điện lực Duyên Hải
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ từ 27/03/2019 đến 02/4/2019 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian từ 27/03/2019 đến 02/4/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện nhằm bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ từ 20/03/2019 đến 26/03/2019 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian từ 20/03/2019 đến 26/03/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện nhằm bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ từ 13/03/2019 đến 19/03/2019 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian từ 13/03/2019 đến 19/03/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện nhằm bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ từ 06/03/2019 đến 12/03/2019 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian từ 06/03/2019 đến 12/03/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện nhằm bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ từ 20/02/2019 đến 26/02/2019 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian từ 20/02/2019 đến 26/02/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện nhằm bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ từ 23/01/2019 đến 29/01/2019 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian từ 23/01/2019 đến 29/01/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện nhằm bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ từ 28/11/2018 đến 04/12/2018 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian từ 28/11/2018 đến 04/12/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện nhằm bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ từ 14/11/2018 đến 20/11/2018 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian từ 14/11/2018 đến 20/11/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện nhằm bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp khu vực huyện Cần Giờ ngày 13/9/2018 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: ngày 13/9/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp khu vực huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ từ ngày 12/9/2018 đến 18/9/2018 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian 12/9/2018 đến 18/9/2018 Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện