Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Cần Giờ, Nhà Bè - Công ty Điện lực Duyên Hải
Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch của PC Duyên Hải tuần từ 11/11 đến 17/11/2020 Công ty Điện Lực Duyên Hải xin trân trọng thông báo: Kế hoạch gián đoạn cung cấp điện công tác tuần từ 11/11/2020 đến 17/11/2020 để bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị điện và lưới điện
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ từ 27/03/2019 đến 02/4/2019 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian từ 27/03/2019 đến 02/4/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện nhằm bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ từ 20/03/2019 đến 26/03/2019 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian từ 20/03/2019 đến 26/03/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện nhằm bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ từ 13/03/2019 đến 19/03/2019 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian từ 13/03/2019 đến 19/03/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện nhằm bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ từ 06/03/2019 đến 12/03/2019 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian từ 06/03/2019 đến 12/03/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện nhằm bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ từ 20/02/2019 đến 26/02/2019 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian từ 20/02/2019 đến 26/02/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện nhằm bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ từ 23/01/2019 đến 29/01/2019 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian từ 23/01/2019 đến 29/01/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện nhằm bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ từ 28/11/2018 đến 04/12/2018 Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian từ 28/11/2018 đến 04/12/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện nhằm bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện