Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Củ Chi - Công ty Điện lực Củ Chi
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 10/10/2018 đến ngày 16/10/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 10/10/2018 đến ngày 16/10/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 03/10/2018 đến ngày 09/10/2018 Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 03/10/2018 đến ngày 09/10/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 26/9/2018 đến ngày 02/10/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 26/9/2018 đến ngày 02/10/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 19/9/2018 đến ngày 25/9/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 19/9/2018 đến ngày 25/9/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 12/9/2018 đến ngày 18/9/2018 Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 12/9/2018 đến ngày 18/9/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 05/9/2018 đến ngày 11/9/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 05/9/2018 đến ngày 11/9/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 15/08/2018 đến ngày 21/08/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 15/08/2018 đến ngày 21/08/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 26/07/2018 đến ngày 31/07/2018 Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 26/7/2018 đến ngày 31/7/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 18/07/2018 đến ngày 24/07/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 18/07/2018 đến ngày 24/07/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 11/07/2018 đến ngày 17/07/2018 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 11/07/2018 đến ngày 17/07/2018