Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Củ Chi - Công ty Điện lực Củ Chi
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 11/10/2017 đến ngày 17/10/2017. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 11/10/2017 đến ngày 17/10/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 04/10/2017 đến ngày 10/10/2017. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 04/10/2017 đến ngày 10/10/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 27/9/2017 đến ngày 03/10/2017. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 27/9/2017 đến ngày 03/10/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 20/9/2017 đến ngày 26/9/2017. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 20/9/2017 đến ngày 26/9/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 13/9/2017 đến ngày 19/9/2017. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 13/9/2017 đến ngày 19/9/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 06/9/2017 đến ngày 12/9/2017. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 06/9/2017 đến ngày 12/9/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 30/8/2017 đến ngày 05/9/2017. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 30/8/2017 đến ngày 05/9/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 23/8/2017 đến ngày 29/8/2017. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 23/8/2017 đến ngày 29/8/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 16/8/2017 đến ngày 22/8/2017. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 16/8/2017 đến ngày 22/8/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 02/8/2017 đến ngày 08/8/2017. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 02/8/2017 đến ngày 08/8/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.