Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Củ Chi - Công ty Điện lực Củ Chi
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 24/01/2018 đến ngày 30/01/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/01/2018 đến ngày 30/01/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 17/01/2018 đến ngày 23/01/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 17/01/2018 đến ngày 23/01/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 10/01/2018 đến ngày 16/01/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 10/01/2018 đến ngày 16/01/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 29/11/2017 đến ngày 05/12/2017. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 29/11/2017 đến ngày 05/12/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 22/11/2017 đến ngày 28/11/2017. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 22/11/2017 đến ngày 28/11/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 15/11/2017 đến ngày 21/11/2017. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 15/11/2017 đến ngày 21/11/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 08/11/2017 đến ngày 14/11/2017. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 08/11/2017 đến ngày 14/11/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 01/11/2017 đến ngày 07/11/2017. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 01/11/2017 đến ngày 07/11/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 25/10/2017 đến ngày 31/10/2017 Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 25/10/2017 đến ngày 31/10/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 18/10/2017 đến ngày 24/10/2017. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 18/10/2017 đến ngày 24/10/2017, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.