Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Củ Chi - Công ty Điện lực Củ Chi
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 28/3/2018 đến ngày 03/4/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/3/2018 đến ngày 03/4/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 28/3/2018 đến ngày 03/4/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/3/2018 đến ngày 03/4/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 21/3/2018 đến ngày 27/3/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 21/3/2018 đến ngày 27/3/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 14/3/2018 đến ngày 20/3/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 14/3/2018 đến ngày 20/3/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 28/02/2018 đến ngày 06/3/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/02/2018 đến ngày 06/3/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 07/02/2018 đến ngày 13/02/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 07/02/2018 đến ngày 13/02/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 31/01/2018 đến ngày 06/02/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 31/01/2018 đến ngày 06/02/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 24/01/2018 đến ngày 30/01/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/01/2018 đến ngày 30/01/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 17/01/2018 đến ngày 23/01/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 17/01/2018 đến ngày 23/01/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 10/01/2018 đến ngày 16/01/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 10/01/2018 đến ngày 16/01/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.