Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Củ Chi - Công ty Điện lực Củ Chi
Thông báo cắt điện theo kế hoạch từ 22/06 đến 28/06/2022 Thông báo cắt điện theo kế hoạch từ 22/06 đến 28/06/2022
Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 15/06/2022 đến 21/06/2022 Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 15/06/2022 đến 21/06/2022
Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 01/06/2022 đến 07/06/2022 Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 01/06/2022 đến 07/06/2022
Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 25/05/2022 đến 31/05/2022 Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 25/05/2022 đến 31/05/2022
Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 18/05/2022 đến 24/05/2022 Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 18/05/2022 đến 24/05/2022
Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 04/05/2022 đến 10/05/2022 Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 04/05/2022 đến 10/05/2022
Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 27/04/2022 đến 03/05/2022 Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 27/04/2022 đến 03/05/2022
Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 20/04/2022 đến 26/04/2022 Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 20/04/2022 đến 26/04/2022
Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 23/03/2022 đến 29/03/2022 Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 23/03/2022 đến 29/03/2022