Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Củ Chi - Công ty Điện lực Củ Chi
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 20/01/2021 đến 26/01/2021 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 20/01/2021 đến 26/01/2021
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 13/01/2021 đến 19/01/2021 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 13/01/2021 đến 19/01/2021
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 18/11/2020 đến 24/11/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 18/11/2020 đến 24/11/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 11/11/2020 đến 17/11/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 11/11/2020 đến 17/11/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 28/10/2020 đến 03/11/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 28/10/2020 đến 03/11/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 07/10/2020 đến 13/10/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 07/10/2020 đến 13/10/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 30/09/2020 đến 06/10/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 30/09/2020 đến 06/10/2020