Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Củ Chi - Công ty Điện lực Củ Chi
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 18/11/2020 đến 24/11/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 18/11/2020 đến 24/11/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 11/11/2020 đến 17/11/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 11/11/2020 đến 17/11/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 28/10/2020 đến 03/11/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 28/10/2020 đến 03/11/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 07/10/2020 đến 13/10/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 07/10/2020 đến 13/10/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 30/09/2020 đến 06/10/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 30/09/2020 đến 06/10/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 23 đến 29/9/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 23 đến 29/9/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 16 đến 22/9/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 16 đến 22/9/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 09/09/2020 đến ngày 15/09/2020 Trong thời gian từ ngày 09/09/2020 đến ngày 15/09/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 02/09/2020 đến ngày 08/09/2020 Trong thời gian từ ngày 02/09/2020 đến ngày 08/09/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 19/08/2020 đến ngày 25/08/2020 Trong thời gian từ ngày 19/08/2020 đến ngày 25/08/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện