Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Hóc Môn - Công ty Điện lực Hóc Môn
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 02/06/2021 đến 08/06/2021 Kế hoạch cắt điện từ 02/06/2021 đến 08/06/2021
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 03/04/2021 đến 13/04/2021 Kế hoạch cắt điện từ 03/04/2021 đến 13/04/2021
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 24/03/2021 đến 30/03/2021 Kế hoạch cắt điện từ 24/03/2021 đến 30/03/2021
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 17/03/2021 đến 23/03/2021 Kế hoạch cắt điện từ 17/03/2021 đến 23/03/2021
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 10/03/2021 đến 16/03/2021 Kế hoạch cắt điện từ 10/03/2021 đến 16/03/2021
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 03/02/2021 đến 09/02/2021 Kế hoạch cắt điện từ 03/02/2021 đến 09/02/2021
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 03/02/2021 đến 09/02/2021 Kế hoạch cắt điện từ 03/02/2021 đến 09/02/2021
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 26/01/2021 đến 26/01/2021 Kế hoạch cắt điện từ 26/01/2021 đến 26/01/2021
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 13/01/2021 đến 19/01/2021 Kế hoạch cắt điện từ 13/01/2021 đến 19/01/2021
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 18/11/2020 đến 24/11/2020 Kế hoạch cắt điện từ 18/11/2020 đến 24/11/2020