Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Hóc Môn - Công ty Điện lực Hóc Môn
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 03/02/2021 đến 09/02/2021 Kế hoạch cắt điện từ 03/02/2021 đến 09/02/2021
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 03/02/2021 đến 09/02/2021 Kế hoạch cắt điện từ 03/02/2021 đến 09/02/2021
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 26/01/2021 đến 26/01/2021 Kế hoạch cắt điện từ 26/01/2021 đến 26/01/2021
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 13/01/2021 đến 19/01/2021 Kế hoạch cắt điện từ 13/01/2021 đến 19/01/2021
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 18/11/2020 đến 24/11/2020 Kế hoạch cắt điện từ 18/11/2020 đến 24/11/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 11/11/2020 đến 17/10/2020 Kế hoạch cắt điện từ 11/11/2020 đến 17/10/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 28/10/2020 đến 03/10/2020 Kế hoạch cắt điện từ 28/10/2020 đến 03/10/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 07/10/2020 đến 13/10/2020 Kế hoạch cắt điện từ 07/10/2020 đến 13/10/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 30/9/2020 đến 06/10/2020 Kế hoạch cắt điện từ 30/9/2020 đến 06/10/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 23/9/2020 đến 29/9/2020 Kế hoạch cắt điện từ 23/9/2020 đến 29/9/2020