Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Hóc Môn - Công ty Điện lực Hóc Môn
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 30/03/2022 đến 05/04/2022 Kế hoạch cắt điện từ 30/03/2022 đến 05/04/2022
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 23/03/2022 đến 29/03/2022 Kế hoạch cắt điện từ 23/03/2022 đến 29/03/2022
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 02/03/2022 đến 08/03/2022 Kế hoạch cắt điện từ 02/03/2022 đến 08/03/2022
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 23/02/2022 đến 01/03/2022 Kế hoạch cắt điện từ 23/02/2022 đến 01/03/2022
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 19/01/2022 đến 25/01/2022 Kế hoạch cắt điện từ 19/01/2022 đến 25/01/2022
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 19/01/2022 đến 25/01/2022 Kế hoạch cắt điện từ 19/01/2022 đến 25/01/2022
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 02/01/2022 đến 11/01/2022 Kế hoạch cắt điện từ 02/01/2022 đến 11/01/2022
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 15/12/2021 đến 21/12/2021 Kế hoạch cắt điện từ 15/12/2021 đến 21/12/2021
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 08/12/2021 đến 14/12/2021 Kế hoạch cắt điện từ 08/12/2021 đến 14/12/2021
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 01/12/2021 đến 07/12/2021 Kế hoạch cắt điện từ 01/12/2021 đến 07/12/2021