Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Hóc Môn - Công ty Điện lực Hóc Môn
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 18/11/2020 đến 24/11/2020 Kế hoạch cắt điện từ 18/11/2020 đến 24/11/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 11/11/2020 đến 17/10/2020 Kế hoạch cắt điện từ 11/11/2020 đến 17/10/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 28/10/2020 đến 03/10/2020 Kế hoạch cắt điện từ 28/10/2020 đến 03/10/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 07/10/2020 đến 13/10/2020 Kế hoạch cắt điện từ 07/10/2020 đến 13/10/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 30/9/2020 đến 06/10/2020 Kế hoạch cắt điện từ 30/9/2020 đến 06/10/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 23/9/2020 đến 29/9/2020 Kế hoạch cắt điện từ 23/9/2020 đến 29/9/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 16/09/2020 đến 22/09/2020 Kế hoạch cắt điện từ 16/09/2020 đến 22/09/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 16/09/2020 đến 22/09/2020 Kế hoạch cắt điện từ 16/09/2020 đến 22/09/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 09/9/2020 đến 15/9/2020 Kế hoạch cắt điện từ 09/9/2020 đến 15/9/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 02/09/2020 đến 08/09/2020 Kế hoạch cắt điện từ 02/09/2020 đến 08/09/2020