Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận 4, quận 7 - Công ty Điện lực Tân Thuận
Thông báo mất điện theo kế hoạch Quận 4 & Quận 7 tuần lễ từ ngày 14/01/2015 đến ngày 20/01/2015 Cty Điện lực Tân Thuận thông báo mất điện theo kế hoạch tuần lễ từ ngày 14/01/2015 đến ngày 20/01/2015
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ 07/01/2015 đến 13/01/2015 Công ty Điện lực Tân Thuận trân trọng thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 4 & Quận 7 từ ngày 07/01/2015 đến 13/01/2015
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ 31/12/2014 đến 06/01/2015 Công ty Điện lực Tân Thuận trân trọng thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 4 & Quận 7 từ ngày 31/12/2014 đến 06/01/2015
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ 24/12/2014 đến 30/12/2014 Công ty Điện lực Tân Thuận trân trọng thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 4 & Quận 7 từ ngày 24/12/2014 đến 30/12/2014
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ 17/12/2014 đến 23/12/2014 Công ty Điện lực Tân Thuận trân trọng thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 4 & Quận 7 từ ngày 17/12/2014 đến 23/12/2014