Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Bình Chánh - Công ty Điện lực Bình Chánh
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 23/01/2019 đến 29/01/2019. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 23/01/2019 đến 29/01/2019. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 28/11/2018 đến 04/12/2018. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/11/2018 đến 04/12/2018. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 21/11/2018 đến 27/11/2018. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 21/11/2018 đến 27/11/2018. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 14/11/2018 đến 20/11/2018. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 14/11/2018 đến 20/11/2018. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 07/11/2018 đến 13/11/2018. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 07/11/2018 đến 13/11/2018. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 31/10/2018 đến 06/11/2018. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 31/10/2018 đến 06/11/2018. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 24/10/2018 đến 30/10/2018. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/10/2018 đến 30/10/2018. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 17/10/2018 đến 23/10/2018. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 17/10/2018 đến 23/10/2018. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 03/10/2018 đến 09/10/2018. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 03/10/2018 đến 09/10/2018. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 26/09/2018 đến 02/10/2018. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 26/09/2018 đến 02/09/2018. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.