Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Bình Chánh - Công ty Điện lực Bình Chánh
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 24/02/2021 đến 02/03/2021 Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/02/2021 đến 02/03/2021. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 17/02/2021 đến 23/02/2021 Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 17/02/2021 đến 23/02/2021. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 03/02/2021 đến 09/02/2021. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 03/02/2021 đến 09/02/2021. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 20/01/2021 đến 26/01/2021 Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 20/01/2021 đến 26/01/2021. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 13/01/2021 đến 19/01/2021 Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 13/01/2021 đến 19/01/2021, Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 18/11/2020 đến 24/11/2020 Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 18/11/2020 đến 24/11/2020. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 11/11/2020 đến 17/11/2020 Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 11/11/2020 đến 17/11/2020. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 16/9/2020 đến 22/9/2020 Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 16/9/2020 đến 22/9/2020, Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 30/9/2020 đến 06/10/2020 Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 30/9/2020 đến 06/10/2020, Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 28/10/2020 đến 03/11/2020 Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/10/2020 đến 03/11/2020, Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.