Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Bình Chánh - Công ty Điện lực Bình Chánh
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 25/03/2020 đến 31/03/2020 Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 25/03/2020 đến 31/03/2020. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 27/11/2019 đến ngày 03/12/2019. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 27/11/2019 đến ngày 03/12/2019. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 28/08/2019 đến 03/09/2019. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/08/2019 đến 03/09/2019. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 21/08/2019 đến 27/08/2019. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 21/08/2019 đến 27/08/2019. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 24/07/2019 đến 30/07/2019. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/07/2019 đến 30/07/2019. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 17/07/2019 đến 23/07/2019. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 17/07/2019 đến 23/07/2019. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 10/07/2019 đến 16/07/2019. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 10/07/2019 đến 16/07/2019. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 03/07/2019 đến 09/07/2019. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 03/07/2019 đến 09/07/2019. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 24/04/2019 đến 30/04/2019. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/04/2019 đến 30/04/2019. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 13/03/2019 đến 19/03/2019. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 13/03/2019 đến 19/03/2019. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.