Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Cải tạo nhánh rẽ 110kV Củ Chi Gia hạn TBMT gói thầu 2.2: Cung cấp dây dẫn, sứ, phụ kiện, cáp quang, dây chống sét. Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 06/03/2019
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu ĐTRR 19-1-27: Dao cách ly 3P các loại, Thuộc Kế hoạch VTTB năm 2019 - hiệu chỉnh lần 1 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Gói thầu ĐTRR 19-1-27: Dao cách ly 3P các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Hóc Môn 25/03/2019
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu CHCT 19-1-25: Giáp buộc, giáp níu và dây chì các loại, Thuộc Kế hoạch VTTB năm 2019 - hiệu chỉnh lần 1 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Gói thầu CHCT 19-1-25: Giáp buộc, giáp níu và dây chì các loại Chào hàng cạnh tranh trong nước PC Hóc Môn 25/03/2019
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu CHCT 19-1-26: Ống nhựa và Co PVC các loại Thuộc Kế hoạch VTTB năm 2019 - hiệu chỉnh lần 1 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Gói thầu CHCT 19-1-26: Ống nhựa và Co PVC các loại Chào hàng cạnh tranh trong nước PC Hóc Môn 25/03/2019
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu CHCT 19-1-28: Nắp chụp cách điện và băng keo trung thế các loại, Thuộc Kế hoạch VTTB năm 2019 – hiệu chỉnh lần 2 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Gói thầu CHCT 19-1-28: Nắp chụp cách điện và băng keo trung thế các loại Chào hàng cạnh tranh trong nước PC Hóc Môn 25/03/2019
Trạm biến áp 110kV Nam Hiệp Phước và đường dây đấu nối TBMT gói Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT - DT, TKBVTC, HSMT, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 29/03/2019
Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019 Gói thầu số 1901C_23: “Trang bị cho công tác an toàn” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 25/03/2019
Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019 Gói thầu số 1901AC_21: “Phụ kiện lưới điện” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 25/03/2019
Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019 Gói thầu số 1901C_14: “FCO, LBFCO và fuse link các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 25/03/2019
Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019 Gói thầu số 1901AC_01: “Xà thép, thanh chống và Boulon các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 25/03/2019