Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Sửa chữa lớn TSCĐ Nhà điều hành và phòng biến điện Công ty Điện lực Chợ Lớn Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình: “Sửa chữa lớn TSCĐ Nhà điều hành và phòng biến điện Công ty Điện lực Chợ Lớn” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 29/03/2019
Mua sắm in ấn phẩm năm 2019 Gói thầu số 1901C_22: "Mua sắm in ấn phẩm cho Công ty Điện lực Bình Phú" Chào hàng cạnh tranh rút gọn PC Bình Phú 26/03/2019
Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế thiết bị đóng cắt hạ thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2019 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế thiết bị đóng cắt hạ thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 26/03/2019
Sửa chữa lớn kiến trúc 28 phòng biến điện - Quận Tân Bình Xây lắp và cung cấp VTTB cho công trình: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 31/01/2019
Sửa chữa lớn 30 trạm biến thế và 80 trụ điện không đảm bảo an toàn trên địa bàn Quận Tân Bình năm 2019 Xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 12/03/2019
Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận Tân Bình năm 2019 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho dự án: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 26/03/2019
các công trình cấp điện chuyên dùng năm 2019 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 26/02/2019
Sửa chữa lớn lưới hạ thế thuộc Khu vực 14 trạm từ Phường 7 đến Phường 10 Quận Tân Bình năm 2019 Xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 26/02/2019
Chỉnh trang dây thông tin đường, hẻm khu vực phường 3, 10, 11, 12, 14. Xây lắp và cung cấp VTTB cho công trình Đấu thầu rộng rãi qua mạng (Đấu thầu qua hệ thống đấu thầu điện tử trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 26/02/2019
Chỉnh trang dây thông tin đường, hẻm khu vực phường 1, 4, 5, 15. Xây lắp và cung cấp VTTB cho công trình Đấu thầu rộng rãi qua mạng (Đấu thầu qua hệ thống đấu thầu điện tử trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 26/02/2019