Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2019 tại Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 09/2019 - Sứ các loại Đấu thầu rộng rãi PC Tân Bình 28/12/2018
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2019 tại Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 08/2019 - Phụ kiện lưới điện Đấu thầu rộng rãi PC Tân Bình 28/12/2018
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2019 tại Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 07/2019 - Boulon, đà, thanh chống, đai bó cáp, dây rút, giá treo, giá đỡ Đấu thầu rộng rãi PC Tân Bình 28/12/2018
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2019 tại Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 06/2019 - Trụ điện Đấu thầu rộng rãi PC Tân Bình 28/12/2018
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2019 tại Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 05/2019 - Nối IPC Đấu thầu rộng rãi PC Tân Bình 28/12/2018
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2019 tại Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 04/2019 - Cáp mắc điện Đấu thầu rộng rãi PC Tân Bình 28/12/2018
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2019 tại Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 03/2019 - Cáp nhôm Đấu thầu rộng rãi PC Tân Bình 27/12/2018
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2019 tại Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 02/2019 - Cáp xoắn treo hạ thế Đấu thầu rộng rãi PC Tân Bình 27/12/2018
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2019 tại Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 01/2019 - Cáp đồng trần, cáp đồng bọc Đấu thầu rộng rãi PC Tân Bình 27/12/2018
Trang bị TSCĐ năm 2018 cho Công ty Điện lực Tân Bình - Thùng xe máy biến thế lưu động VTTB 50/2018 - Thùng xe máy biến thế lưu động Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng PC Tân Bình 04/12/2018