Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế ngầm, thay các đoạn cáp ngầm đầu nguồn của Phát tuyến, Nối tuyến, Lộ ra trung thế vận hành lâu năm trong năm 2023-Phần thi công xây lắp Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế ngầm, thay các đoạn cáp ngầm đầu nguồn của Phát tuyến, Nối tuyến, Lộ ra trung thế vận hành lâu năm trong năm 2023-Phần thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi PC Chợ Lớn 25/11/2022
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế ngầm, thay các đoạn cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm nhiều mối nối và thường hay bị sự cố năm 2023 – Phần thi công xây lắp Mua sắm VTTB công trình Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế ngầm, thay các đoạn cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm nhiều mối nối và thường hay bị sự cố năm 2023 – Phần thi công xây lắp – PCCL khai thác Đấu thầu tập trung PC Chợ Lớn 03/01/2023
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế ngầm, thay các đoạn cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm nhiều mối nối và thường hay bị sự cố; thay các đoạn cáp ngầm trung thế năm 2023 – Phần thi công xây lắp Mua sắm VTTB các công trình Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế ngầm, thay các đoạn cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm nhiều mối nối và thường hay bị sự cố; thay các đoạn cáp ngầm trung thế năm 2023 – Phần thi công xây lắp – EVNHCMC khai thác Đấu thầu tập trung PC Chợ Lớn 03/01/2023
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế ngầm, thay các đoạn cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm nhiều mối nối và thường hay bị sự cố; thay các đoạn cáp ngầm trung thế năm 2023 – Phần thi công xây lắp Thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB các công trình Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế ngầm, thay các đoạn cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm nhiều mối nối và thường hay bị sự cố; thay các đoạn cáp ngầm trung thế năm 2023 – Phần thi công xây lắp Tự thực hiện PC Chợ Lớn 03/01/2023
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế ngầm, thay các đoạn cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm nhiều mối nối và thường hay bị sự cố; thay các đoạn cáp ngầm trung thế năm 2023 – Phần thi công xây lắp Thi công thay hộp nối cáp, hộp đầu cáp ngầm trung thế các công trình Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế ngầm, thay các đoạn cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm nhiều mối nối và thường hay bị sự cố; thay các đoạn cáp ngầm trung thế năm 2023 – Phần thi công xây lắp Tự thực hiện PC Chợ Lớn 03/01/2023
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế ngầm, thay các đoạn cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm nhiều mối nối và thường hay bị sự cố; thay các đoạn cáp ngầm trung thế năm 2023 – Phần thi công xây lắp Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm các công trình Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế ngầm, thay các đoạn cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm nhiều mối nối và thường hay bị sự cố; thay các đoạn cáp ngầm trung thế năm 2023 – Phần thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi PC Chợ Lớn 03/01/2023
Mua sắm VTTB năm 2023 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 11 – 23 “Máy cắt hạ thế, tủ phân phối các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 30/12/2022
Mua sắm VTTB năm 2023 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 10 – 23 “Phụ kiện sắt, thép các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 29/12/2022
“ Nối tuyến lưới điện trung thế khu vực huyện Bình Chánh”. Nguồn vốn: KHCB TBMT gói tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và tư vấn xét thầu xây lắp phần không chuyên điện công trình “ Nối tuyến lưới điện trung thế khu vực huyện Bình Chánh”. Nguồn vốn: KHCB đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 30/12/2022
Cải tạo lưới điện trung thế nổi tại các điểm giao chéo với đường dây cao thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Chánh TBMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC và TDT và tư vấn xét thầu xây lắp phần không chuyên điện công trình “Cải tạo lưới điện trung thế nổi tại các điểm giao chéo với đường dây cao thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Chánh đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 29/12/2022