Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Đào tạo on-site và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống ESB Đào tạo on-site và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống ESB Ký hợp đồng trực tiếp Công ty CNTT 09/12/2020
Trang bị VTTB cho phòng giám sát điều hành Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực TP.HCM Trang bị VTTB cho phòng giám sát điều hành Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực TP.HCM Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng Công ty CNTT 15/12/2020
Mua sắm VTTB năm 2021 Gói thầu số 2101C_11: “FCO, LBFCO, LA và fuse link các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 06/01/2021
Mua sắm VTTB năm 2021 Gói thầu số 2101C_06: “Cáp đồng trần, nhôm trần và đồng bọc các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 05/01/2021
Gói thầu số 15.PTV.21: Thuê dịch vụ bảo vệ và giữ xe tại Công ty Điện lực Củ Chi và Phân chi Tân Quy, Phân chi Trung Lập Thượng trong năm 2021 Thuê dịch vụ bảo vệ và giữ xe tại Công ty Điện lực Củ Chi và Phân chi Tân Quy, Phân chi Trung Lập Thượng trong năm 2021 Chào hàng cạnh tranh trong nước/qua mạng PC Củ Chi 04/01/2021
Gói thầu số 14.PTV.21: Thuê dịch vụ vệ sinh cơ quan tại trụ sở chính và hai phân chi Công ty Điện lực Củ Chi năm 2021 Thuê dịch vụ vệ sinh cơ quan tại trụ sở chính và hai phân chi Công ty Điện lực Củ Chi năm 2021 Chào hàng cạnh tranh trong nước/qua mạng PC Củ Chi 04/01/2021
Mua sắm VTTB năm 2021 Gói thầu số 2101C_12: “Dao cách ly 3 pha các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 04/01/2021
Cung cấp dịch vụ “Mé nhánh, cắt thấp cây xanh dọc theo hành lang an toàn lưới điện do Công ty Điện lực Tân Bình quản lý năm 2021” Cung cấp dịch vụ Đấu thầu rộng rãi qua mạng (Đấu thầu qua hệ thống đấu thầu điện tử trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 17/12/2020
“Nâng cấp, phát triển trạm và LHT công cộng khu vực Phường 01 đến Phường 02 Quận Tân Bình năm 2020”; “Nâng cấp, Phát triển trạm và LHT Công cộng khu vực Phường 03 đến Phường 07 Quận Tân Bình năm 2020;“Nâng cấp, Phát triển trạm và LHT Công cộng khu vực Phường 08 đến Phường 11 Quận Tân Bình năm 2020 và “Nâng cấp, Phát triển trạm và LHT Công cộng khu vực Phường 13 đến Phường 15 Quận Tân Bình năm 2020” Tư vấn kiểm toán đợt 3 cho 04 dự án: Đấu thầu rộng rãi qua mạng (Đấu thầu qua hệ thống đấu thầu điện tử trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 23/12/2020
“Đào, tái lập mương cáp xử lý sự cố cáp ngầm trung, hạ thế và mương cáp hạ thế mắc điện; di dời lưới điện nguồn vốn khách hàng” trên địa bàn Công ty Điện lực Tân Bình quản lý năm 2021 Xây lắp phần không chuyên điện cho công tác: Đấu thầu rộng rãi qua mạng (Đấu thầu qua hệ thống đấu thầu điện tử trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 20/11/2020