Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Cải tạo đường dây 66kV Bà Quẹo - Trường Đua lên 110kV Gói thầu 5 – Thi công xây lắp ngăn đấu nối tại trạm 110kV Bà Quẹo và trạm Trường Đua Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 18/08/2010
Trang bị công cụ sản xuất năm 2010 của Ban Quản Lý dự án Lưới Điện Trang bị công cụ sản xuất năm 2010 của Ban Quản Lý dự án Lưới Điện Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 21/06/2010
Chỉnh trang làm gọn cáp thông tin mắc chung trụ điện trên tuyến đường Tỉnh Lộ 10 Chỉnh trang làm gọn cáp thông tin mắc chung trụ điện trên tuyến đường Tỉnh Lộ 10 Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 17/05/2010
Đường cáp ngầm 110kV Tao Đàn – Hòa Hưng; Trạm biến áp GIS 110kV Tăng Nhơn Phú; Đường dây nhánh rẽ và trạm biến áp 110kV Tân Quy; Lắp Máy Biến Áp Thứ 2 Trạm Biến Áp 110kV Nam Sài Gòn 2 Gói thầu – Bảo hiểm công trình các dự án đợt 1 năm 2010 Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 07/06/2010
Lắp MBA thứ 2 TBA 110kV Thị Nghè Gói thầu 3A – Cung cấp thiết bị GIS 110kV, thiết bị trung thế, vật liệu và thi công xây lắp toàn trạm bao gồm cả thí nghiệm hiệu chỉnh, chỉnh định rờ le Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 28/05/2010
XDM tuyến Cát Lái 5 (tuyến 481) Thi công và mua bảo hiểm công trình “XDM tuyến Cát Lái 5 (tuyến 481)” Đấu thầu rộng rãi Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 24/05/2010
Cải tạo trạm biến áp 110kV Trường Đua Gói thầu 1B1 – Cung cấp 02 tủ hợp bộ trung thế 24kV Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 14/05/2010
Trạm biến áp 110/15kV Tân Bình 2 và đấu nối các đường dây 110kV vào trạm Gói thầu 7 – Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác quản lý vận hành. Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 14/05/2010
Trạm biến áp 110/15kV Tân Sơn Nhất Gói thầu 6 – Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác quản lý vận hành Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 14/05/2010
Dự án: mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL và ĐTXD đợt 3 năm 2010 Gói thầu 10-3-04: Trụ bê tông ly tâm 8,4m Đấu thầu rộng rãi Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 18/05/2010