Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 08-2018: Tủ RMU OD không có điều khiển SCADA (Loại 6 modules) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 13/02/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 07-2018: Tủ RMU OD không có điều khiển SCADA Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 13/02/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 06-2018: Tủ RMU ID không có điều khiển SCADA các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 13/02/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 03-2018: Máy cắt hạ thế các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 23/03/2018
Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế Hoàn Mỹ, An Phú Đông, Ba Thôn, Đông Thạnh – Hạng mục sửa chữa nhánh rẽ Tham Lương 1B, nhánh rẽ Việt Vương, nhánh rẽ Gia Binh Thạnh Lộc, nhánh rẽ KDC Cinco Đấu thầu qua mạng, gói thầu thi công xây lắp công trình. Đấu thầu PC An Phú Đông 25/02/2019
Cải tạo và tăng cường lưới điện trung thế để đảm bảo cung cấp điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Củ Chi năm 2018 - Đợt 3 Xây lắp (có cung cấp VTTB) và mua bảo hiểm dự án “Cải tạo và tăng cường lưới điện trung thế để đảm bảo cung cấp điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Củ Chi năm 2018 - Đợt 3” Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 29/03/2019
Cải tạo và tăng cường lưới điện trung thế để đảm bảo cung cấp điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Củ Chi năm 2018 - Đợt 2 Xây lắp (có cung cấp VTTB) và mua bảo hiểm dự án “Cải tạo và tăng cường lưới điện trung thế để đảm bảo cung cấp điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Củ Chi năm 2018 - Đợt 2” Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 29/03/2019
Cải tạo và tăng cường lưới điện trung thế để đảm bảo cung cấp điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Củ Chi năm 2018 - Đợt 1 Xây lắp (có cung cấp VTTB) và mua bảo hiểm dự án “Cải tạo và tăng cường lưới điện trung thế để đảm bảo cung cấp điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Củ Chi năm 2018 - Đợt 1” Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 29/03/2019
gói thầu thuê nhân (phần điện và không chuyên điện) phục vụ công tác SXKD và ĐTXD Thông báo mời thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 21/03/2019
Trang bị 02 xe tải 3,5 tấn cẩu 3T có gàu Thông báo mời thầu mua sắm hàng hóa đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 25/03/2019