Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trang bị tài sản cố định năm 2020 Gói thầu số 2003B_05: “Thiết bị dò cáp ngầm” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 03/06/2020
Đường dây 110kV Nam Sài Gòn (Bình Chánh) - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2 TBMT Gói thầu số 4.1: Tư vấn giám sát thi công phần xây dựng Đấu thầu rộng rãi (trong nước, qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 29/05/2020
Đào và tái lập mương cáp phục vụ công tác phát triển khách hàng trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú năm 2020 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 29/05/2020
Trang bị tài sản cố định năm 2020 Gói thầu số 2003B_06: “Camera đo nhiệt độ” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 01/06/2020
Trang bị tài sản cố định năm 2020 Gói thầu số 2003B_04: “Kềm ép điện” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 01/06/2020
Trang bị bổ sung thiết bị chuyển mạch cho Trung tâm dữ liệu Trang bị bổ sung thiết bị chuyển mạch cho Trung tâm dữ liệu Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng Công ty CNTT 01/06/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 (bổ sung đợt 1) Gói thầu số 2004A_01: “Tủ điều khiển và Accu sử dụng cho Recloser” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 29/05/2020
Thi công, lắp đặt để giải quyết máy biến thế ở tầng hầm chung cư, cao ốc năm 2020 Tư vấn thẩm tra BCKTKT công trình “Thi công, lắp đặt để giải quyết máy biến thế ở tầng hầm chung cư, cao ốc năm 2020” – phần tự thực hiện Tự thực hiện PC Chợ Lớn 28/05/2020
Thi công, lắp đặt để giải quyết máy biến thế ở tầng hầm chung cư, cao ốc năm 2020 Tư vấn lập BCKTKT và giám sát thi công công trình “Thi công, lắp đặt để giải quyết máy biến thế ở tầng hầm chung cư, cao ốc năm 2020” Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 05/06/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 (bổ sung) VTTB 29 2020 – Tủ phân phối, nối IPC Chào hàng cạnh tranh qua mạng Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 22/05/2020