Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Gói thầu số 72.KT.20: Kiểm toán quyết toán công trình Xây dựng mới lộ ra Phạm Văn Cội trạm 110kV Phú Hòa Đông năm 2020; MCT: CCHK2001002 (F05F05F05.L00M.19216). Kiểm toán quyết toán công trình Xây dựng mới lộ ra Phạm Văn Cội trạm 110kV Phú Hòa Đông năm 2020; MCT: CCHK2001002 (F05F05F05.L00M.19216). Đấu thầu rộng rãi trong nước/ Đấu thầu qua mạng PC Củ Chi 18/08/2020
Gói thầu số 71.TCXL.20: Thi công xây lắp, mua bảo hiểm và cung cấp một phần VTTB cho công trình Xây dựng mới lộ ra Phạm Văn Cội trạm 110kV Phú Hòa Đông năm 2020; MCT: CCHK2001002 (F05F05F05.L00M.19216). Thi công xây lắp, mua bảo hiểm và cung cấp một phần VTTB cho công trình Xây dựng mới lộ ra Phạm Văn Cội trạm 110kV Phú Hòa Đông năm 2020; MCT: CCHK2001002 (F05F05F05.L00M.19216). Đấu thầu rộng rãi trong nước/ Đấu thầu qua mạng PC Củ Chi 18/08/2020
Cung cấp dịch vụ cho thuê máy photocopy năm 2020-2021 Cung cấp dịch vụ cho thuê máy photocopy năm 2020-2021 Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 18/08/2020
Tái chỉnh trang, sửa chữa, xử lý các điểm mất mỹ quan trên địa bàn Quận Tân Bình Xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị và mua bảo hiểm cho công trình Đấu thầu rộng rãi qua mạng (Đấu thầu qua hệ thống đấu thầu điện tử trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 08/07/2020
SCL TSCĐ cáp ngầm trung thế các tuyến dây Liên Hợp, Quang Liêm năm 2020 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Phú 17/08/2020
Gói thầu số 70.MS.20: Cung cấp Cáp ngầm trung thế Cung cấp Cáp ngầm trung thế Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng PC Củ Chi 17/08/2020
Thi công xây lắp: Thi công xây dựng lưới hạ thế để phục vụ mắc điện TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 13/08/2020
Gói thầu số 69.MS.20: Cung cấp Cáp đồng nhôm các loại Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD – ĐTXD của Công ty Điện lực Củ Chi năm 2020 Đấu thầu rộng rãi trong nước; lựa chọn nhà thầu qua mạng PC Củ Chi 17/08/2020
Xây dựng Tổng kho của Tổng công ty Điện lực TP.HCM tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung TBMT Gói thầu số 1: Xây dựng bãi vật tư ngoài trời đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 14/08/2020
04 công trình: In báo nhân dân, Hỷ Vài Ngọc, Trần Quang 3 và Hai Trang 2 TBMT TCXL 04 công trình: In báo nhân dân, Hỷ Vài Ngọc, Trần Quang 3 và Hai Trang 2 đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 14/08/2020