Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Kế hoạch mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD, SCL&SXKD số 1406B_07: “Tủ phân phối hạ thế và máy cắt HT Đấu thầu rộng rãi PC Bình Phú 22/10/2014
Mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD Gói thầu 1413B_05: "Tủ RMU các loại" Đấu thầu rộng rãi PC Bình Phú 06/11/2014
Mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD Gói thầu số 1413B_02: "Cáp ngầm hạ thế các loại" Đấu thầu rộng rãi PC Bình Phú 06/11/2014
Mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD Gói thầu 1413B_01: "Cáp ngầm trung thế các loại" Đấu thầu rộng rãi PC Bình Phú 06/11/2014
Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn: ĐTXD & SXKD Tủ phân phối hạ thế composite và máy cắt hạ thế Đấu thầu rộng rãi PC Bình Phú 20/10/2014
XDM lộ ra Hòa Bình trạm Bình Tân (LLK120110) thi công xây lắp công trình “XDM lộ ra Hòa Bình trạm Bình Tân” đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 30/10/2014
“Kiện toàn thiết bị đóng cắt để thực hiện kết nối mạch vòng Công ty Điện lực Bình Phú năm 2014 (LLK140505)” thi công xây lắp công trình “Kiện toàn thiết bị đóng cắt để thực hiện kết nối mạch vòng Công ty Điện lực Bình Phú năm 2014 đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 30/10/2014
Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn: ĐTXD & SXKD Tủ phân phối hạ thế composite và máy cắt hạ thế Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 20/10/2014
Mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD Gói thầu số 1413B_04: “Hộp đầu và hộp nối cáp trung hạ thế”. Đấu thầu rộng rãi PC Bình Phú 13/11/2014
Mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD Gói thầu số 1413B_08: "Dao cách ly 3P 24kV 630A ID" Đấu thầu rộng rãi PC Bình Phú 11/11/2014